2017 — Craig Thompson

THE AUGUSTA FUTURITY CELEBRATES 40 YEARS OF FUTURITY OPEN CHAMPIONS
2017
Craig Thompson
Reyzurbetonthiscat